Chuwattana Muay Thai Gym

10100, 258/5 Maha Chak Rd, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100, Thailand